Soru Bankası 14 Temmuz 2018 Tmdg Adr Sınav Soruları Ve Cevapları

Konu Özeti

Administrator
Yönetici
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI
(14 TEMMUZ 2018)
TMGD
(ADR)
(A)​


1. Bölünebilen UN 2977 maddesi içeren ambalajların sevkiyatında, taşıma ve depolama ile ilgili ek gerekliliklere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Transit sırasında, herhangi bir depolama alanında bu maddeyi içeren ambalaj grubu sınırlandırılarak, grup içindeki toplam kritik güvenlik indeksinin 100’ü aşmaması sağlanacaktır.
II. Transit sırasında, herhangi bir depolama alanında bu maddeyi içeren ambalaj grubu sınırlandırılarak, grup içindeki toplam kritik güvenlik indeksinin 50’yi aşmaması sağlanacaktır.
III. Bu maddeyi içeren ambalajlar, diğer benzer gruplardan, en az iki metrelik bir mesafe korunacak şekilde depolanacaktır.
IV. Bu maddeyi taşıyan araçtaki kritik güvenlik indeksi genel toplamının 50’yi aşması durumunda, bölünebilir malzeme içeren ambalaj, üst ambalaj, konteyner veya radyoaktif malzeme içeren diğer araç grupları ile aralarında en az 6 metre mesafe olacak şekilde depolanacaktır.
V. Bu maddeyi içeren ambalajlar, diğer benzer gruplardan, en az altı metrelik bir mesafe korunacak şekilde taşınacaktır.

A. I, II ve V
B. I, III ve IV
C. II ve III
D. Sadece II ve IV
E. II, IV ve V


2. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. UN 0491 maddesi 6HH2 ambalajla taşınabilir.
II. UN 3245 maddesinin taşınacağı dış ambalaj; kapasitesi, kütlesi ve amaçlanan kullanımı için yeterli mukavemete sahip ve en küçük dış ebadı en az 100 mm. ise bu ambalajın test zorunluluklarını karşılamasına gerek yoktur.
III. UN 3245 maddesinin taşındığı ambalajların içinde kesinlikle kuru buz kullanılmaz.
IV. UN 3253 maddesi ince metal ambalajlarla taşındığında ambalajın kapasitesi en fazla 40 kg olmalıdır.
V. UN 3291 maddesi IBC’lerle taşındığında IBC içinde bulunan tüm sıvı içeriği emmeye yetecek miktarda emici madde bulunacaktır.

A. I, II ve III
B. I, II ve IV
C. I, II ve V
D. II, IV ve V
E. III, IV ve V


3. UN 1050 maddesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Kapsüllerde taşınması durumunda gaz kütlesi kapsül başına 150 gramı geçemez.
II. Bu gazların taşındığı basınçlı kaplar, azami 2 yılda bir periyodik muayeneden geçirilecektir.
III. Bu gazın taşınmasında kullanılacak ısı yalıtımlı tanklar, en az 120 bar test basıncına göre tasarlanmalıdır.
IV. Bu gazların taşınmasında alüminyum alaşımlı başınçlı kapların kullanımına izin verilir.
V. Bu gazların test basıncı 200 bar olan kaplara doldurma oranı, 0.74’dür.

A. I ve II
B. I ve IV
C. II ve IV
D. II, III ve V
E. III ve IV


4. Aşağıda özellikleri verilen madde ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
- Oral yolla zehirlilik LD50 değeri 5 mg/kg,
- Testler 1 saatlik bir gözlem süresi içerisinde 3 dakikalık bir temas süresi içinde sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olmasına neden olan,
- Başlangıç kaynama noktası 35 0C.
I. L15DH kodlu sabit tanklarda taşınabilir.
II. 6HD1 kodlu kompozit ambalajlarda azami 120 litre taşınabilir.
III. Bu maddenin taşındığı araçlarda Acil Durum Maskesi bulunmalıdır.
IV. T20 talimatına uyan Portatif tanklarda taşınabilir.
V. Tanklarla 2.000 litre taşındığında Bölüm 8.4 uyarınca araç gözetime tabi tutulacaktır.

A. Sadece I, II ve III
B. I, II, III ve IV
C. Sadece I, II ve IV
D. II, IV ve V
E. III, IV ve V


5. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. UN 1347 maddesi için ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.
II. UN 1045 maddesi tüplerde taşınabilir.
III. PG II UN 1757 maddesi 0A1 tipi ambalaj içinde taşınamaz.
IV. UN 1728 maddesi T18 tip portatif tankta taşınabilir.
V. UN 1589 maddesi basınçlı varillerde taşınmasına izin verilmemiştir.

A. I, II ve III
B. I, III ve IV
C. I, III ve V
D. II, IV ve V
E. III, IV ve V


6. Taşıma evrakına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Taşıma işlemine müdahil ülkelerin yetkili makamların mutabakatları üzerine, taşınan malların taşıma işleminin başında tam olarak belirtilmeyen birden fazla alıcıya gönderilen mallar için taşıma evrakında “Delivery Sale” (“Teslimatta Satış”) kelimeleri verilebilir.
II. Farklı UN numarası taşıyan tehlikeli maddelerin her bir kaleminin toplam miktarı, tam sevkiyat adı veya geçerli olduğunda ambalajlama grubu taşıma evrakında bulunmalıdır.
III. Taşıma evrakında, taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyet uygulandığında, her bir taşıma kategorisi için toplam tehlikeli mal miktarı 1.1.3.6.3’e uygun şekilde belirtilecektir.
IV. Taşıma evrakında, taşıma işleminin tehlikeli malların taşınmasında geçerli olan kısıtlamalara tabi bir tünelden geçmeyeceği en baştan biliniyorsa, tünel kısıtlama kodunun eklenmesine gerek yoktur.
V. Taşıma evrakında bulunması gereken tüm bilgilerin belirli bir sıra ve düzende verilmesi zorunludur.

A. I, II ve III
B. I, II ve IV
C. I, III ve IV
D. II, III ve IV
E. II ve V


7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. PG II olan UN 1361 maddesini taşıyan tanker gövdeleri topraklanacak ve bu topraklama bağlantılarından en az biri topraklama sembolü ile işaretlenecektir.
II. “İZOBÜTİLEN” maddesini taşıyacak ısı yalıtımsız sabit tankların asgari test basıncı 5 bar olmalıdır.
III. UN 1010 maddesinin taşınmasında; P10BN, P10DN ve P10CH kodlu tanklar kullanılabilir.
IV. UN 1085 maddesi fiber takviyeli plastik tank (FRP) ile taşınabilirler.
V. UN 1076 maddesi, sadece tüplü gaz tankerlerinde ve kaplardan oluşan MEGC’lerde taşınabilir.

A. Sadece I ve II
B. I, II ve IV
C. I, III ve IV
D. Sadece II ve IV
E. III ve V


8. Aşağıdaki hangi taşımalar için emniyet planı yapılması gerekmektedir?
I. Yetkili kurum tarafından taşınmasına izin verilen 20 kg UN 3343 ambalajlı olarak bir araçta taşınması.
II. Tank ile 2.500 litre UN 1012 taşınması.
III. Ambalajlı olarak 3.000 kg UN 1872 taşınması.
IV. Tank ile 333 litre UN 1082 taşınması.
V. Dökme olarak 2.500 kg UN 1474 taşınması.

A. I, II ve V
B. I, III ve IV
C. Sadece I ve IV
D. Sadece II ve V
E. III, IV ve V


9. Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?
I. UN 2623 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zararı sıfırlayacak yeterli önlemler alınarak taşınması.
II. Kaplanmış olarak UN 1398 maddesinin taşınması.
III. Sabit yakıt tankında (deposunda) 1.400 litre UN 1202 maddesi bulunan bir araç ile ambalajlı olarak % 50’den fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin taşınması.
IV. SİLİSYUM TOZU, AMORF maddesinin katı halde 1.000 kg ambalajlı olarak taşınması.
V. İç ambalaj başına azami net miktarı 30 ml, dış ambalaj başına azami miktarı 500 ml olan ambalaj içerisinde UN 1888 maddesinden bir araç ile 500 adet taşınması.

A. Sadece I, II ve III
B. Sadece I ve II
C. Sadece II ve III
D. Sadece II, III ve IV
E. Hepsi


10. Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin birlikte yüklenmesine izin verilir?
A. UN 0110 ile UN 3102
B. UN 0107 ile UN 0132
C. UN 1353 ile UN 3232
D. UN 0486 ile UN 0351
E. UN 0405 ile UN 0113


11. Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araçta yazılı talimat bulundurulması zorunlu değildir?
I. İçerisinde UN 3479 maddesi bulunan ve her birinin ağırlığı 30 kg gelen 4H2 kodlu ambalajlardan 10 adetin bir taşıma ünitesinde taşınmasında.
II. Hintyağı küspesi iç ambalaj başına 4 kg, dış ambalajı da 20 kg olacak şekilde 1.000 kg. taşındığında.
III. NAFTALİN, HAM maddesinden dökme olarak 1000 kg. taşındığında.
IV. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınmadığı, UN 2317 içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınması.
V. UN 1017 maddesi ambalajlı 50 kg. taşındığında.

A. Sadece I ve II
B. I, II, IV ve V
C. Sadece I, II ve V
D. II, III ve V
E. III, IV ve V


12. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ye göre taşınması yasak değildir?
I. Soğutularak sıvılaştırılmış 3A, 3O veya 3F sınıfına atanmış gazlar.
II. Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler.
III. Sınıf 1’in zorunluluklarına uymayan, patlayıcı özelliğe sahip yükseltgen tali riske sahip maddeler.
IV. Alevlenebilir katışkılar içeren tetranitrometan.
V. Bulaşıcı bir ajanın başka bir yolla taşınamadığı durumlarda, bu ajanların canlı omurgalı ve omurgasız hayvanlarla taşınması.

A. I, II ve III
B. I, II, III ve IV
C. I ve V
D. II, III ve IV
E. Sadece V


13. Taşıma sırasında gerçekleşen aşağıdaki durumlardan hangisinde, ADR’ye göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesine gerek yoktur?
A. UN 3291 maddesinden 300 kg kaybında.
B. Tehlikeli madde taşıyan bir tankın devrilmesi.
C. UN 2311 maddesinden 300 litre ürün kaybına istinaden 1 kişinin ardışık olarak 3 gün çalışmasını engelleyen yaralanma durumunda.
D. 50 litre UN 1809 maddesinin sızıntısı sonrası tahmin edilen zararın 51.000 avro olması halinde.
E. PG III olan KROMİK ASİT ÇÖZELTİSİ’nden 900 lt kaybında.


14. FLOR, SIKIŞTIRILMIŞ maddesinin taşınması esnasında araçta aşağıdaki hangi teçhizat bulunmalıdır?
I. Kürek
II. Göz durulama sıvısı
III. Acil durum maskesi
IV. İki adet dikilebilir ikaz işareti
V. Toplama kabı

A. I, II ve III
B. I, III ve V
C. II, III ve IV
D. Sadece III ve IV
E. IV ve V


15. Aşağıdaki belgeye sahip sürücü, önermelerde belirtilen taşımalardan hangilerini yapabilir?

1585179276273.png


I. Sabit tankta 5 ton UN 0331 maddesinin taşınmasında.
II. Dökme halinde SÜLFÜR taşınmasında kullanılan aracı.
III. 5 m3’lük portatif tankta UN 0331 taşınmasında kullanılan aracı.
IV. Ambalajlı olarak UN 0507 taşınmasında kullanılan aracı.
V. 1.500 kg UN 2908 maddesinin taşınmasında kullanılan aracı.

A. I, II ve III
B. I, III ve V
C. II, III ve IV
D. II, III ve V
E. II, IV ve V


16. Aşağıdaki maddelerden hangileri Ambalajlama Grubu II’e atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35°C olan sıvı, alevlenir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50(mg/l) 0.1 olan maddeler.
IV. Ortam sıcaklığında su ile şiddetli tepkime vererek kendiliğinden tutuşan gaz oluşturma yatkınlığındaki herhangi bir madde.
V. Ciltle 4 dakikalık teması halinde 10 gün içinde sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olmasına sebep olan maddeler.

A. I, II ve III
B. I, II ve V
C. II, III ve IV
D. II, III ve V
E. III, IV ve V


17. UN 1218 maddesi ile PG I olan UN 3273 maddesinin aynı taşıma ünitesinde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. L4BN kodlu çok hazneli sabit tankla taşınabilir.
II. Çok hazneli bir tankerde söz konusu maddeler taşınırken tanker C tünelinde geçebilir.
III. Türkiye’den İtalya’ya taşıma yapılırken taşıma evrakının Türkçe ve İtalya dilinde düzenlenmiş olması gerekir.
IV. 10 litre UN 1218 maddesi ile 10 litre PG I olan UN 3273 maddesinin ambalajlı olarak taşınmasında söz konusu araçta yazılı talimatın bulunması zorunlu değildir.
V. Kapasitesi 3 m3 olan çok bölmeli sabit tankta taşınırken, FL tipi aracın kullanılması zorunludur.

A. Sadece I, II ve III
B. Sadece I, II ve V
C. Sadece III ve IV
D. Sadece II, III ve V
E. Hepsi


18. P520 ambalajlama talimatında yer alan OP1 veya OP2 ambalajlama yöntemine göre gerektiği şekilde ambalajlanan UN 3104 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bu maddenin taşıma miktarı, taşıma birimi başına 20.000 kg ile sınırlıdır.
B. Bu taşıma, taşıma birimi başına miktar sınırlandırılmasına bağlı olmaksızın örtülü araçlar ya da örtülü konteynerler ile yapılabilir.
C. Bu maddenin taşıma birimi başına 10 kg ve altında taşınmasında kapalı olmayan konteynerler kullanılabilir.
D. Bu madde taşıma birimi başına 200 kg. olarak kapalı bir konteyner ile taşındığı durumda. bu konteynerin her iki ucuna ve her iki yanına tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
E. Bu maddenin, UN 2556 maddesi ile aynı taşıma birimine karışık olarak yüklenmesine izin verilmiştir.


19. 2.500 lt UN 1814 maddesi, kapasitesi 3 m3’den fazla olan sabit bir tanka sahip, azami kütlesi 16 tondan fazla olan bir araç ile taşınacaktır. Bu taşımayı yapacak araç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Bu taşımayı yapacak aracın Tip Onay Belgesine sahip olması yeterlidir.
II. Bu taşımayı yapacak aracın tescil edildiği ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenmiş ADR Onay sertifikasına sahip ve AT ya da FL koduna atanmış bir araç olması gerekir.
III. Bu taşımayı yapacak aracın tankının periyodik muayenesi her yıl yapılması zorunludur.
IV. Bu taşımayı yapacak aracın yıllık teknik muayenesinin, ADR Onay Sertifikası üzerinde belirtilen son geçerlilik tarihinden sonraki bir ayı geçmemiş olması gerekir.
V. Bu taşımayı yapacak aracın araç mukavemet fren sistemine sahip olması zorunludur.

A. I, II ve III
B. I, II ve V
C. II, III ve IV
D. II, IV ve V
E. III, IV ve V


20. Aşağıdaki tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili hükümlerden hangisi doğrudur?
I. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınmadığı UN 1230 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında, alevlenebilir sıvı ve zehirli maddelere ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
II. UN 2710 maddesini boşaltan temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş bir portatif tankı taşıyan araçta, alevlenebilir sıvılara ait tehlike ikaz levhası takılı olmalıdır.
III. UN 0268 ile UN 0482 maddeleri aynı araçta taşındığı durumlarda, söz konusu araca Alt Grup 1.1’deki tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
IV. SÜLFÜR maddesi dökme olarak taşındığında aracın her iki yanı ve arka tarafına alevlenebilir katılara ait tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
V. UN 1758 maddesi ambalajlı olarak araçla taşındığında, söz konusu aracın her iki yanı ve arka tarafına aşındırıcı maddelere ait tehlike ikaz levhası takılmalıdır.

A. I, II ve III
B. I, II ve IV
C. II, III ve IV
D. II, III ve V
E. III, IV ve V


21. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. UN 0044 ve UN 0373 maddeleri miktarına bakılmaksızın birlikte ambalajlanabilir.
II. UN 3245 ile UN 1845 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
III. UN 1802 ve UN 1873 maddeleri, aynı ambalaj içinde taşınırken dış ambalaj olarak 4G
kodlu ambalaj kullanılıyorsa, bu ambalajın ağırlığı en fazla 400 kg olabilir.
IV. UN 0429 ile UN 0054 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.
V. UN 1862 ile PG III UN 1863 maddelerini iç ambalaj başına 5 lt olan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir.

A. I, II ve III B. I, IV ve V C . II, III, IV ve V D. Sadece II, III ve V E. Sadece II, IV ve V


22. Aşağıda verilen ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?
I. 3B1/Y/400/15/TR/TSE-001, Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,2’yi aşmayan
sabit kapaklı alüminyum bidondur.
II. 1A1/Z100/S/15/TR/ TSE-002, Ambalajlama grubu III olan katı maddeleri
taşıyacak sabit kapaklı çelik bir varildir.
III. 6PA1/X50/S/15/TR/TSE-003, UN 1905 için kullanılabilecek kompozit bir
ambalajdır.
IV. 4H1/X50/S/15/TR/TSE-004, UN 2254 için kullanılabilir.
V. 4HW/Y136/S/15/TR/TSE-005, Eşdeğer özellikteki yeni plastik kutu.

A. Sadece I, II ve III B. Sadece I, II ve V C. Sadece II, III ve IV D. Sadece II, IV ve V E. Hepsi


23. 10 lt UN 1005, 100 lt UN 1150, 210 kg PG III UN 2923 ve 20 kg PG III UN 0500 maddeleri
paketli olarak bir taşıma ünitesinde taşınmaktadır. Bu taşıma ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Söz konusu araç gözetim altında bulundurulacaktır.
II. Emniyet planı oluşturulmalıdır.
III. Söz konusu araçta asgari 2 kg kuru toz içeren A, B ve C sınıfındaki yangınlar için
uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulundurulacaktır.
IV. C tünelinden geçemez.
V. Araç şoförü SRC-5 belgeli olmak zorundadır.

A. I, II ve III B. I, II, IV ve V C. Sadece I, II ve V D . I I , III ve IV E. III, IV ve V


24. Aşağıdaki maddelerin hangisinin taşınmasında kullanılan ambalajın brüt ağırlığı 50
kg’dan fazla olduğunda, izin verilen brüt ağırlığın ambalajın dış kısmında işaretlenmesi
gerekmektedir?

A. PG III olan UN 2059
B. PG I olan UN 2757
C. Sınıflandırma kodu 5CO olan UN 1950
D. UN 2908
E. UN 1802


25. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Kendiliğinden ısınan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler Sınıf 4.2 maddeleridir.
II. Kendiliğinden yanmaya yatkın, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkartan maddeler WS alt grubuna atanır.
III. Polimerleştirici madde kriterlerini karşılayan bir karışım, Sınıf 4.1’in polimerleştirici maddesi olarak sınıflandırılamaz.
IV. Ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında işlev görecek durumda olmayan nesneler, kendi ateşleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir.
V. Polimerleştirici maddeler SAPT değeri 45 °C veya altında bir tank içinde taşımaya sunulduklarında sıcaklık kontrolüne tabidir.

A. I, II ve V
B. I ve III
C. II ve III
D. II, IV ve V
E. III ve V


26. Portatif tankta, PG II olan UN 3176 maddesi taşınmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Isıtılmış şartlar altında taşındığında, her koşulda mutlaka ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilmelidir.
II. Bu maddenin taşındığı, açık denizlerde taşımak üzere tasarlanmış ve onaylanmış portatif tankın üzerinde yer alan tanıtıcı plakada "OFFSHORE PORTABLE TANK (AÇIK DENİZ PORTATİF TANKI)" kelimeleri yer almalıdır.
III. T1 kodlu portatif tankta taşınabilir.
IV. Portatif tanklar yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olmak zorundadır.
V. Tank sahibinin tescil numarası plaka üzerine işaretlenmelidir.

A. I, II ve III
B. I, II ve V
C. I, III ve IV
D. II, III ve IV
E. III, IV ve V


27. ADR’ye göre Sınıf 7 kapsamındaki ambalajlar için aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 8 mSv/h, taşıma indeksi 11 olan bir ambalaj, konteynerler haricinde, münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında taşınmayacaktır.
II. Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 2 mSv/h, taşıma indeksi 8 olan bir ambalaja Model No. 7C etiketi takılır.
III. Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0,4 mSv/h, taşıma indeksi 1 olan bir ambalaja Model No. 7B etiketi takılır.
IV. Model No.7E'ye uygun her bir etiket, sevkiyatın geçtiği veya götürüldüğü ülkede geçerli olan yetkili makam tarafından verilen onay belgesinde de belirtildiği gibi veya bölünebilir malzeme içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar’da belirtildiği şekilde kritiklik güvenlik indeksi (CSI) ile doldurulur.
V. Üst ambalajların kritiklik güvenlik indeksi değeri, içerdiği ambalajlardan CSI değeri en yüksek olanının değeri olarak saptanır.

A. I, IV ve V
B. Sadece I ve V
C. II, III ve IV
D. Sadece III ve V
E. III, IV ve V


28. UN 1486 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Söz konusu madde S1.5AN tank koduna sahip tanker ile taşınamaz.
II. Aynı sınıf maddeler ile iç ambalaj başına 5 kg aşmayan miktarlarda bir kombine ambalaj içerisinde birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri şartıyla beraber ambalajlanabilir.
III. Söz konusu madde ambalajlı olarak taşınacaksa azami net kütlesi 75 kg olan 6PC ambalajlama talimatına uygun kompozit ambalaj ile taşınabilir.
IV. Örtülü dökme yük konteynerinde dökme yük olarak taşınamaz.
V. Bu madde, kaplamasız veya astarsız kumaş tipi esnek IBC ile taşınabilir.

A. I, II ve III
B. I, III ve V
C. I, III ve IV
D. II, III ve V
E. III, IV ve V


29. Kırıkkale’den Makedonya’ya karayoluyla iç ambalajı 5 kg olacak şekilde 20 kg’lık dış ambalajlarda toplam 800 kg UN 1438, 31HH1 kodlu IBC ile 300 lt. UN 1195, 1B1 kodlu ambalaj ile 120 kg UN 0500 maddeleri aynı araçta beraber taşınmaktadır. Söz konusu taşımaya ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Taşımacı tarafından yolculuğun başlamasından önce araç ekibinin okuyup anlayabileceği dillerde yazılı talimatı araç ekibine sunmak zorunda değildir.
II. Bu taşıma için emniyet planı hazırlanması zorunlu değildir.
III. Bu taşımada, taşıma evrakı hazırlanması zorunludur.
IV. Bu taşımada, UN 1438 maddesinin taşındığı ambalajlar için test gereksinimine gerek yoktur.
V. Söz konusu araçta asgari 2 kg kuru toz içeren A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulundurulacaktır.

A. I, II, III ve IV
B. I, II, IV ve V
C. I, III, IV ve V
D. Sadece II, III ve IV
E. Sadece III ve V


30. Ambalajlı olarak taşınan UN 1715 maddesinin kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş muhafaza araçları için düzenlenen taşıma evraklarından hangileri yanlış düzenlenmiştir?
I. “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, 8 (3), II, (E)”
II. “UN 1715, ASETİK ANHİDRİT,8 (3), II, (E), SON KALINTI İÇERİĞİ”
III. “UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, 8, II, (E), BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ”
IV. “UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, 8 (3), II, (E),”
V. “SON KALINTI İÇERİĞİ, UN 1715, ASETİK ANHİDRİT, II, 8 (3), (E)”

A. I, III ve IV
B. I, IV ve V
C. II, III ve IV
D. Sadece III ve V
E. III, IV ve V


31. UN 1479 PG I maddesinin karayolunda taşınmasında 11H1 koduna sahip en fazla kaç m³’lük bir IBC ve bu IBC’nin taşınmasında nasıl bir araç kullanabiliriz?
A. 6 m³’lük bir IBC ve kapalı veya örtülü bir araç
B. 3 m³’lük bir IBC ve kapalı veya örtülü bir araç
C. 1,5 m³’lük bir IBC ve açık kasalı bir araç
D. 1,5 m³’lük bir IBC ve kapalı veya örtülü bir araç
E. IBC’de taşınmaz.


32. UN 1965 (Karışım B) maddesinin, hacmi 20.000 litre olan tank-konteynerde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. P23DH tank koduyla taşınabilir.
II. Azami 8.800 kg gaz doldurulabilir.
III. Tank-konteyneri taşıyan aracın, AT tipi ADR Uygunluk Belgesine sahip olması yeterlidir.
IV. Aracın önüne ve arkasına boş turuncu plaka yerleştirilmiş ise iki yan tarafına, tehlike tanımlama numarası 23 ve UN numarası 1965 olan yazılı turuncu plakalar takılmalıdır.
V. Tank-konteylerin her iki yanına ve arkasına 2.1 No’lu tehlike ikaz levhası takılmalıdır.

A. I, II ve III
B. I, II ve IV
C. I, III ve V
D. II, III ve V
E. III, IV ve V


33. Tünel kısıtlamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. IMDG kod uyarınca işaretlenmiş ve 5.000 kg. sınırlı miktarda ambalajlanmış yükü olan bir araç E tünelinden geçebilir.
B. Çok büyük patlama riski olan ve Uyumluluk Grubu A ve L patlayıcı maddeleri taşıyan bir araç B, C, D, E tünellerinden geçemez.
C. Taşıma kategorisi muafiyeti kapsamında taşıma yapan bir araç tüm tünellerden geçebilir.
D. UN 1295 maddesi taşınmış, boş ve temizlenmemiş bidonları taşıyan bir araç için tünel sınırlaması yoktur.
E. UN 1394 maddesini dökme olarak taşıyan araç D ve E tünellerinden geçemez.


34. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ambalajlı olarak taşınmasında alüminyum alaşımlı basınçlı kapların kullanılmasına izin verilmez?
I. UN 2189
II. UN 1582
III. UN 1072
IV. PERFLORO (METİL VİNİL ETER)
V. BROM KLORÜR

A. Sadece I ve II
B. I, III ve IV
C. I, II ve V
D. II, III ve IV
E. III, IV ve V


35. % 0.5 maleik anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş Fitalik Anhidrit maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Söz konusu maddenin tehlike tanımlama numarası 80’dir.
II. Söz konusu madde L4BH tank koduna sahip ADR tankı ile taşınabilir.
III. 11H1 kodlu bir ambalaj ile taşınırsa, söz konusu ambalaj dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılması zorunludur.
IV. Söz konusu madde T4 portatif tank talimatına sahip portatif tank ile taşınamaz.
V. Söz konusu maddenin Sınıflandırma kodu C4 dür.

A. I, II ve III
B. I, II ve V
C. Sadece II ve V
D. Sadece III ve V
E. III, IV ve V


36. Yol işaretlerini uygulamak amacıyla taşınan UN 3257 maddesi, aşağıdaki koşullardan hangilerini birlikte sağlaması halinde ADR gerekliliklerine tabi değildir?
I. Bu maddenin Sınıf 3 dışında başka bir sınıfın kriterlerini karşılamaması.
II. Kazanın dış yüzey sıcaklığı 70 °C’yi geçmemesi.
III. Kazanın taşıma esnasında ürün kaybını önleyecek şekilde kapalı olması.
IV. Kazan kapasitesinin 2.000 lt. olması.
V. Bu maddenin Sınıf 9 dışında başka bir sınıfın kriterlerini karşılamaması.

A. I, II ve IV
B. I, II ve III
C. I, III ve IV
D. Sadece II, III ve V
E. II, III, IV ve V


37. Aşağıda UN numaraları verilen tehlikeli maddelerin hangilerinin taşınmasında kullanılacak olan sabit tankın, tüm doldurma ve boşaltma ağızlarındaki iç stop valfleri hemen kapanabilir ve tankın istenmeyen bir hareketi ya da yangın halinde otomatik olarak kapanabilir özellikte olmalıdır?
I. UN 1964
II. UN 3311
III. UN 3160
IV. UN 1965
V. UN 1065

A. I, II ve III
B. I, II ve V
C. II, III ve IV
D. III, IV ve V
E. Sadece III ve IV


38. Bir kimya tesisinin üretmekte olduğu bir ürün için A firmasından tank konteyner ile 10.000 kg Propan, B firmasından ise başlangıç kaynama noktası 68 0C, parlama noktası 350C olan 3.000 kg Özütler Aromatik Sıvı almaktadır. Bu iki maddeyi kullanarak ürettiği yeni ürünü tahliye düzeneği olmayan yeniden doldurulamayan gaz kartuşlarına doldurarak pazara sunmaktadır. Bu proses ve taşımalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I. B firmasından alınan Özütler Sıvı Aromatik 1B1/Y1.4/200/16/TR/TSE-008 tanımlama koduna sahip azami kapasitesi 450 litreyi geçmeyen tekli ambalajla taşınabilir.
II. Propanı tek seferde almak için göndereceği P23DN tank koduna sahip 20.000 litre kapasiteli tank konteyner bu sevkiyat için uygundur.
III. Ürettiği yeni ürün UN 2037 (5F)’dir.
IV. Yeni ürünü taşıyan araç D tünelinden geçemez.
V. Yeni üretilen tehlikeli maddenin ambalajlar ile alıcıya sevkiyatında taşıma evrakında gerekli diğer bilgilerin yanı sıra “UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, (D)” bilgileri doğru olarak yazılmıştır.

A. I, II ve III
B. I, III ve IV
C. II, III ve V
D. II, IV ve V
E. III, IV ve V


39. UN 3220 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. R49DH tank koduna sahip ısı yalıtımsız bir tank takas gövdesi ile taşınabilir.
II. Bu madde silindir ile taşınırken, aracın ön çapraz duvarına yerleştirilen silindirler söz konusu eksene yatay olacaktır.
III. Portatif(taşınabilir) tankla taşındığında, 160 cm gövde çapına ve güneş korumasına sahip tankın azami izin verilen çalışma basıncı 30.8 bar olmalıdır.
IV. Tüplü gaz tankeriyle taşınması durumunda, tüplü gaz tankerinin kendisi ya da üzerinde bulunması zorunlu olan metal plaka üzerinde testleri yürüten uzmanın damgası yer almalıdır.
V. Bu maddenin taşındığı silindir demetleri, kompozit malzemeden yapılmadığı sürece test periyodu 10 yıldır.

A. I, II ve III
B. I, II ve IV
C. I, II ve V
D. II, III ve V
E. III, IV ve V

1585179234276.png


40. Yukarıdaki ambalaj ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. 5 litrelik iç ambalajlarda toplam 125 kg olan UN 1992 PG III maddesi bu ambalajda taşınır.
II. % 40 hidrojen siyanür içeren UN 3294 maddesi, tüm içeriği emmeye yetecek miktarda emici madde ile ayrı ayrı paketlenmiş azami 5 lt kapasiteye sahip plastik iç ambalaj kullanılarak bu ambalajda taşınabilir.
III. Bu ambalaj, 5 litrelik 20 adet cam iç ambalaj içinde UN 2310 maddesini taşımak için uygundur.
IV. Bu ambalaj, 1 litrelik 15 adet cam iç ambalaj içinde UN 2622 maddesini taşımak için uygundur.
V. Ambalaj kodunda yer alan W harfi, bu ambalajın eşdeğer özellikteki yeni mukavva kutu olduğunu göstermektedir.

A. I, II ve III
B. I, II ve IV
C. I, II ve V
D. II, III ve V
E. III, IV ve V
 

Ekli dosyalar

Üst