Soru Bankası 14 Temmuz 2018 Tmgd (rid+imdg Kod) Sınav Soruları Ve Cevapları

Konu Özeti

Administrator
Yönetici
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI
(14 TEMMUZ 2018)
TMGD
(RID+IMDG Kod)
(A)​

1. Aşağıdakilerden hangisi makinistlerin alması gereken özel eğitimin asgari konularından biri değildir?
A. Trenin bileşimi/kompozisyonu, tehlikeli yüklerin varlığı ve bu yüklerin tren içinde bulundukları yerlerle ilgili bilgilere nasıl ulaşılacağı
B. Aykırılıkların türleri
C. Bir aykırılık durumunda, kritik şartlarda nasıl davranılması gerektiği
D. Tehlike etiketleri ve turuncu renkli plakalar
E. Komşu yollardaki trafiğin ve kendi treninin korunması amacıyla önlemlerin alınması


2. ADR’nin tehlike tanım numarasına sahip bir turuncu renkli plakayı gerekli kıldığı tankta UN 1163 maddesinin bindirmeli taşınması halinde hazırlanan taşıma belgesinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
A. UN 1163 DİMETİLHİDRAZİN, ASİMETRİK, 6.1 (3,8), PG I, 1.1.4.4'E UYGUN TAŞIMA.
B. 663, UN 1163 DİMETİLHİDRAZİN, ASİMETRİK, 6.1 (3,8), PG I.
C. 663, UN 1163 DİMETİLHİDRAZİN, ASİMETRİK, 6.1 (3), PG I, 1.1.4.4'E UYGUN TAŞIMA.
D. 663, UN 1163 DİMETİLHİDRAZİN, 6.1 (3,8), PG I, 1.1.4.4'E UYGUN TAŞIMA.
E. 663, UN 1163 DİMETİLHİDRAZİN, ASİMETRİK, 6.1 (3,8), PG I, 1.1.4.4'E UYGUN TAŞIMA.


3. Aşağıdakilerden hangileri RID’e göre taşımaya kabul edilirler?
I. UN 0020
II. Bulaşıcı bir ajanın başka bir yolla taşınamadığı durumlarda, bu ajanın canlı omurgalı ve omurgasız hayvanlarla taşınması.
III. Soğutulmuş sıvılaştırılmış, 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar.
IV. Hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,04 olan ve kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddeleri.
V. Taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozunmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmayan Sınıf 4.1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler.

A. I, II ve IV B. I, III ve V C. II, III ve V D. Sadece II ve IV E. Sadece IV


4. Aşağıdaki demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığıyla iştigal eden tarafların yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır?
A. Gönderen, sevkiyat araçları ve gönderme sınırlamalarının zorunluluklarına uymalıdır.
B. Taşımacı, makiniste RID 5.4.3'te öngörüldüğü şekilde yazılı talimatlar verecektir.
C. Alıcı, manevra garlarına yönelik dahili acil durum planlarının Bölüm 1.11'e uygun şekilde hazırlanmasını sağlamalıdır.
D. Ambalajlayan, paketleme koşullarını veya karışık paketleme koşullarını ilgilendiren zorunluluklara uymalıdır.
E. Tank konteyner / portatif tank işletmecisi, gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner / portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar RID zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmalıdır.


5. Taşıma sırasında gerçekleşen aşağıdaki durumlardan hangilerinde RID’a göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesi gerekmektedir?
I. UN 1202 maddesinden 800 litre ürün kaybı nedeni ile kamu yolunun 3 saat süreyle kapatıldığı vakalarda.
II. UN 1204 maddesinden 50 litre ürün kaybında.
III. Tren makinistinin, kaza nedeniyle tehlikeli madde kaynaklı yaralanıp, 1 gün hastanede tedavi gördüğü durumda.
IV. UN 2814 maddesinden 20 kilogram ürün kaybında.
V. ASETON YAĞLARI maddesinin 75 litre kaybı halinde.

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V


6. UN 0397 maddesi taşıyan bir vagon ile aynı trende aşağıdaki tehlikeli maddelerin hangilerinin bulunduğu vagon arasında RID’de yer alan koruyucu mesafenin bulunması zorunludur?
I. UN 0401
II. UN 1243
III. UN 1078
IV. UN 1715
V. UN 1860

A. Sadece I ve III B. I, III ve IV C. Sadece II ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V


7. Aşağıdaki maddelerden hangisi ekspres koli olarak taşınamaz?
I. 40 kg UN 0173
II. 8 litre UN 1090
III. 40 kg UN 1087
IV. 2 litre UN 1238
V. Kırılmayan kaplar içinde taşınan 20 kg UN 2588, PG I

A. I, II ve IV B. I, III ve V C. Sadece II D. II, III ve V E. Sadece II ve IV


8. UN 0293 maddesinin demiryoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. UN 0204 ile karışık yüklenebilir.
II. UN 0197 ile karışık yüklenebilir.
III. Bu maddenin NHM kodu 930690’dır.
IV. Bu madde ambalajlı olarak taşındığında, boyutları veya kütleleri nedeniyle kapalı vagonlara yüklenemediğinde, açık vagonlarda da taşınabilir.
V. Bu madde vagona yüklenmeden önce, vagonun kapıları ve havalandırma kapakları açılır.

A. Sadece I ve III B. I, III ve IV C. Sadece II ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V


9. Demiryoluyla UN 1409 PG II taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. NHM kodu 285000’dir.
II. Bu maddenin 500 gr iç ambalajlarda, dış ambalajı 20 kg olacak şekilde UN 3221 maddesi ile birlikte aynı vagonda taşınmasına izin verilmez.
III. Bu madde S4AH tank kodu olan bir tank ile taşınabilir.
IV. Ambalajlar elleçlenirken, suyla temas etmemeleri için özel önlemler alınacaktır.
V. Ambalajlar sadece kapalı vagon veya konteynerlerde taşınabilir.

A. I, II ve V B. II, III ve V C. Sadece II ve V D. III ve V E. Sadece V


10. UN 1010 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. 1,2-bütadien içeren kaplarda gaz halindeki oksijen konsantrasyonu 60 ml/m3 değerini aşmamalıdır.
II. Bu maddenin taşınmasında kullanılacak kaplar, yuvarlanacak şekilde tasarlanmış ise uzunlamasına eksenleri vagon veya konteynerin uzunlamasına eksenine paralel olacak şekilde yerleştirilecek; yanal hareketleri engellenecektir.
III. Tank vagon ile taşındığında kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan bir şerit ile işaretlenir.
IV. Söz konusu maddenin taşınmasında kullanılan vagonların RID’e göre gevşek manevra veya tümsekli manevra yapmaları yasaktır.
V. Bu madde BÜTADİENLER, STABİLİZE maddesi ise, 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tankla taşındığında azami izin verilen çalışma basıncı 7.5 bardır.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. Sadece II ve III D. II, III ve V E. IV ve V


11. Aşağıdaki hangi taşımalar için emniyet planı yapılması gerekmektedir?
I. Yetkili kurum tarafından taşınmasına izin verilen 20 kg UN 3343 maddesinin ambalajlı olarak bir vagonda taşınması.
II. Tank ile 2500 litre UN 1012 taşınması.
III. Ambalajlı olarak 3000 kg UN 1872 taşınması.
IV. Tank ile 333 litre UN 1082 taşınması.
V. Dökme olarak 2500 kg UN 1474 taşınması.

A. I, II ve V B. I, III ve IV C. Sadece I ve IV D. Sadece III ve IV E. III, IV ve V


12. Aşağıdaki maddelerden hangileri Ambalajlama Grubu II’e atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35°C olan sıvı, alevlenir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 (mg/l) 0.1 olan maddeler.
IV. Ortam sıcaklığında su ile şiddetli tepkime vererek kendiliğinden tutuşan gaz oluşturma yatkınlığındaki herhangi bir madde.
V. Ciltle 4 dakikalık teması halinde 10 gün içinde sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olmasına sebep olan maddeler.

A. I, III ve IV B. Sadece I ve IV C. II, III ve V D. Sadece II ve V E. III, IV ve V


13. Bir tesiste yeni üretilen bir tehlikeli maddenin parlama noktası 50 °C ve başlangıç kaynama noktası 35 °C’den büyük olan pestisit maddenin aynı zamanda dermal zehirlilik LD50 (mg/kg) değeri 350 (mg/kg)’dir. Söz konusu yeni madde için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin L10BH tankı ile taşınmasında takılacak turuncu renkli plakada tehlike tanımlama numarası 63’tür.
II. Bu maddeyi taşıyacak portatif tankın asgari test basıncı en az 6 bar olmalıdır.
III. İç ambalaj başına 5 lt’yi aşmayan miktarlarda, birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, RID zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile bir kombine ambalaj içinde birlikte taşınabilir.
IV. Bu madde 31HA2 kodlu IBC’ler ile örtülü vagonlarda taşınabilir.
V. Bu maddenin taşındığı RID tankları gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin taşınması için kullanılamaz.

A. I, II ve V B. I, III ve IV C. I, III ve V D. Sadece III ve V E. III, IV ve V


14. PROPİLEN maddesinin RID tankı ile taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden ifadelerin hangileri doğrudur?
I. Söz konusu madde MEGC’lerde taşınabilir.
II. P2,7DH tank koduna sahip tankla taşınabilir.
III. Isı yalıtımsız tank için asgari test basıncı 27 bar’dır.
IV. Isı yalıtımlı tank için asgari test basıncı 2,5 bar’dır.
V. Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi 0.43 kg’dır.

A. I, II ve IV B. I, III ve V C. II, III ve V D. III, IV ve V E. Sadece IV ve V


15. Aşağıdaki tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili hükümlerden hangisi doğrudur?
I. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alındığı UN 1230 maddesi,
içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında alevlenebilir sıvı ve zehirli
maddelere ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
II. UN 2710 maddesini boşaltan temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş bir portatif
tankı taşıyan vagonda, alevlenebilir sıvılara ait tehlike ikaz levhası takılı olmalıdır.
III. UN 0268 ile UN 0482 maddeleri aynı vagonda taşındığı durumlarda, söz konusu
vagona Alt Grup 1.1’deki şekilde tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
IV. SÜLFÜR maddesi dökme olarak taşındığında aracın her iki tarafına alevlenebilir
katılara ait tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
V. UN 1758 maddesi ambalajlı olarak taşındığında söz konusu aracın her iki yanı ve arka
tarafına aşındırıcı maddelere ait tehlike ikaz levhası takılmalıdır.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V


16. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. UN 0044 ve UN 0373 maddeleri miktarına bakılmaksızın birlikte ambalajlanabilir.
II. UN 3245 ile UN 1845 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.
III. UN 1802 ve UN 1873 maddeleri, aynı ambalaj içinde taşınırken dış ambalaj olarak 4G
kodlu ambalaj kullanılıyorsa, bu ambalajın ağırlığı en fazla 400 kg olabilir.
IV. UN 0429 ile UN 0054 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.
V. UN 1862 ile PG III UN 1863 maddeleri iç ambalaj başına 5 lt olan bir kombine
ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir.

A. I, II ve III B. I, IV ve V C. II, III, IV ve V D. Sadece II, III ve V E. Sadece II, IV ve V


17. Aşağıda verilen ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?
I. 3B1/Y/400/15/TR/TSE-001, Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,2’yi
aşmayan sabit (çıkarılamaz) kapaklı alüminyum bidondur.
II. 1A1/Z100/S/15/TR/ TSE-002, Paketleme grubu III olan katı maddeleri
taşıyacak sabit (çıkarılamaz) kapaklı çelik bir varildir.
III. 6PA1/X50/S/15/TR/TSE-003, UN 1905 için kullanılabilecek kompozit bir
ambalajdır.
IV. 4H1/X50/S/15/TR/TSE-004, UN 2254 için kullanılabilir.
V. 4HW/Y136/S/15/TR/TSE-005, Eşdeğer özellikteki yeni plastik kutu.

A. Sadece I, II ve III B. Sadece I, II ve V C. Sadece II, III ve IV D. Sadece II, IV ve V E. Hepsi


18. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Kendiliğinden ısınan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler Sınıf 4.2 maddeleridir.
II. Kendiliğinden yanmaya yatkın, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar çıkartan maddeler WS alt grubuna atanır.
III. Polimerleştirici madde kriterlerini karşılayan bir karışım, Sınıf 4.1’in polimerleştirici maddesi olarak sınıflandırılamaz.
IV. Ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında işlev görecek durumda olmayan nesneler, kendi ateşleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir.
V. Akut su zehirliliği, bir maddenin, maddeyle kısa süreli su teması sonucunda bir organizmaya zarar verebilecek yapısal özelliği anlamına gelir.

A. I, II ve V B. I ve III C. II ve III D. II, IV ve V E. III ve V


19. Portatif tankta, PG II olan UN 3176 maddesi taşınmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Isıtılmış şartlar altında taşındığında, her koşulda mutlaka ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilmelidir.
II. Bu maddenin taşındığı, açık denizlerde taşımak üzere tasarlanmış ve onaylanmış portatif tankın üzerinde yer alan tanıtıcı plakada "OFFSHORE PORTABLE TANK (AÇIK DENİZ PORTATİF TANKI)" kelimeleri yer almalıdır.
III. T1 kodlu portatif tankta taşınabilir.
IV. Portatif tanklar yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olmak zorundadır.
V. Tank sahibinin tescil numarası plaka üzerine işaretlenmelidir.

A. I, II ve III B. I, II ve V C. I, III ve IV D. Sadece II ve V E. III, IV ve V


20. RID kapsamında Sınıf 7 ambalajları için aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 8 mSv/h, taşıma indeksi 11 olan bir ambalaj, konteynerler haricinde, münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında taşınamaz.
II. Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 2 mSv/h, taşıma indeksi 8 olan bir ambalaja Model No. 7C etiketi takılır.
III. Dış yüzeyindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi 0,4 mSv/h, taşıma indeksi 1 olan bir ambalaja Model No. 7B etiketi takılır.
IV. Model No.7E'ye uygun her bir etiket, sevkiyatın geçtiği veya götürüldüğü ülkede geçerli olan ve yetkili makam tarafından verilen onay belgesinde belirtildiği gibi veya bölünebilir malzeme içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar’da belirtildiği şekilde kritiklik güvenlik indeksini (CSI) içermelidir.
V. Üst ambalajların kritiklik güvenlik indeksi değeri, içerdiği ambalajlardan CSI değeri en yüksek olanının değeri olarak saptanır.

A. I, IV ve V B. Sadece I ve V C. II, III ve IV D. Sadece III ve V E. III, IV ve V


21. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinde (1974) tehlikeli malların paketli taşınması ile ilgili hükümler hangi bölüm ve kısımdadır?
A. Bölüm VI – Kısım B
B. Bölüm VI – Kısım A-1
C. Bölüm VII – Kısım A-1
D. Bölüm VII – Kısım B
E. Bölüm VII – Kısım A


22. Kıyı tesislerinde, gemilere/gemilerden yükleme ve boşaltma görevini üstlenen personel, IMDG Koda göre hangi bölüm/kısım eğitimlerini almalıdır?
A. Bölüm 1, 2, 3, 5, 7.3, 7.6 ve 7.9
B. Bölüm 1, 2.0, 3, 4, 7.3. 7.4 ve 7.8
C. Bölüm 1, 2.0, 3, 5, 7.2. 7.5 ve 7.7
D. Bölüm 1, 2, 3, 4, 5, 7.1, 7.7 ve 7.9
E. Bölüm 1, 2, 4, 5.1, 6, 7.1 ve 7.9


23. Denizyoluyla taşınması planlanan Sınıf 1 maddeler için aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Aşırı duyalı veya anında etkileşime girebilecek kadar tepkimeli patlayıcı maddeler IMDG Kod Kapsamında taşınabilir.
II. Kütlesel patlama; anında hemen hemen bütün yükü etkileyen patlama anlamına gelir.
III. UN 0433 maddesi, belirtilenden daha az flegmatize edici içerdiğinde, yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmedikçe taşınmamalıdır.
IV. UN 0159 maddesi için dış ambalaj olarak 1H1 kullanıldığında, iç ambalaj kullanılması zorunlu değildir.
V. UN 0370 maddesi 51H kodlu büyük ambalajlarda taşınabilir.

A. I, II ve V B. I ve V C. II, III ve IV D. III ve V E. IV ve V


24. Sınırlı miktarda paketlenen toplam 3000 kg UN 0014 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Bu yük, Sınıf 1 dışındaki diğer tehlikeli yüklerle aynı konteynerde taşınamaz.
II. Bu yükün taşınmasında, istifleme kategorisi 01’in uygulanmasına gerek yoktur.
III. Yolcu gemilerinde bu yük sadece güverte üstünde taşınabilir.
IV. Yolcu gemilerinde bu yükün taşınmasında, istifleme ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır.
V. Bu maddenin yüklendiği konteynerde, UN 0074 maddesi taşınamaz.

A. I , II ve IV B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. Sadece III ve V


25. Bitumen maddesinin PG III paketleme grubunda taşınması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. IMDG kod 2.3.2.5 paragrafı hükümleri karşılanıyorsa, bu madde paketleme talimatı hükümlerine uygun bir ambalajla taşınması zorunludur.
II. Bu madde su ile karışmaz ancak deniz kirleticidir.
III. Bu madde 50 oC üzerinde bir sıcaklıkta portatif tankta taşındığında, azami doldurma derecesinin, kapasitenin % 95 inden fazla olmaması için sıcaklık düzenleyici kullanılmalıdır.
IV. Bu madde 50A kodlu ambalajda taşınamaz.
V. Bu taşımacılıkta, IMDG Kod 2.3.2.5 paragrafı hükümleri karşılanmıyorsa, 450 lt’den fazla kapasiteli IBC’nin karşılıklı iki tarafı işaretlenmelidir.

A. I, II ve IV B. I ve III C. II, III ve V D. III ve V E. III, IV ve V


26. Aşağıdaki IBC’ler ile ilgili hükümlerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Özel hükümlerde belirtilmedikçe, sıvılar 55 oC sıcaklıkta bir ambalajı tamamen dolduramaz.
II. 50 oC ortalama dökme sıcaklığında, su kapasitesinin % 89’undan daha fazla doldurulmamasını temin etmek için IBC’de yeterli boşluk bırakılmalıdır.
III. Sınıf 5.2’deki organik peroksitlerin taşınmasında kullanılan IBC’ler paketleme grubu I hükümlerine uygunluk gösterecektir.
IV. Paketleme grubu II olan taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken IBC’ler kullanılamaz.
V. UN 1782 maddesi taşınan IBC’lere 2 kapatmalı cihazlar takılacaktır.

A. I, II ve V B. I, IV ve V C. I ve V D. II, III ve IV E. II ve V


27. Erime noktalarının üzerinde taşımaya verilen katı maddelerin, portatif tankta taşınabilmeleri için sağlamaları gereken hükümlerden hangileri aşağıda verilmiştir?
I. Sınıf 4.1 altında sınıflandırılmalıdır.
II. Sınıf 5.2 altında sınıflandırılmalıdır.
III. Sınıf 6.1 altında sınıflandırılmalıdır.
IV. İkincil risk olarak 5.2 riskine sahip olabilirler.
V. Paketleme grubu I’e ait olmamalıdır.

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. I, III ve V D. II, III ve V E. III, IV ve V


28. UN 1136 PG II maddesi ile UN 2760 PG II maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. İç ambalaj miktarı 25 mL ve dış ambalaj miktarı 400 mL olan UN 1136 maddesinden 850 adet bir yük taşıma biriminde sınırlı miktar taşınmadığında, bu taşıma için taşıma dokümanı hazırlanmasına gerek yoktur.
II. İç ambalaj miktarı 1 mL ve dış ambalaj miktarı 90 mL olan UN 2760 maddesinden 500 adet bir yük taşıma biriminde taşındığında, bu taşıma tüm koddan muaftır.
III. Bu iki madde aynı konteynerde taşınabilir.
IV. Bu iki maddeyi taşıyan konteyner, yolcu gemilerinde güverte altında taşınabilir.
V. Bu iki maddeyi taşıyan konteyner, havalandırma tertibatına 2.4 m mesafede istiflenemez.

A. I, II ve IV B. I ve III C. I, IV ve V D. II, III ve IV E. III, IV ve V


29. Aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. UN 1048 maddesi basınçlı varillerde taşınabilir.
II. UN 1418 PG II maddesinin taşınmasında kullanılan 5H3 ambalajının azami net kütlesi 50 kg’ dır.
III. % 80 hidroflorik asit içeren UN 1790 PG I maddesinin taşınmasında kullanılan plastik iç ambalajın azami kapasitesi 30 L’dir.
IV. 225 bar test basıncına sahip olan ve silindirlerde taşınan UN 2199 maddesinin doldurma oranı 0,30’dur.
V. UN 3375 maddesi 31A kodlu ambalajda hiçbir şartta taşınamaz.

A. I, II ve IV B. I, III ve IV C. Sadece I ve IV D. I, IV ve V E. II, III ve IV


30.
1585179721578.png

Yandaki işaretle işaretlenmiş paketlerde taşınan “lityum metal bataryalar“ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
* UN numarası (numaraları) için yer
**Ek bilgi için telefon numarası yeri
I. Bu işaret paketin üzerinde karşılıklı olarak iki tarafı da işaretlenmelidir.
II. Bu paketlerde Sınıf 9 etiketi olarak Model No:9A etiketi kullanılır.
III. Sınıf 9 etiketi olarak Model No:9 kullanılamaz.
IV. Paket boyutlarının bunu gerektirdiği durumlarda, yukarıdaki işaretin boyut/çizgi kalınlığı, en az 105 mm genişliğinde X 74 mm yüksekliğinde olacaktır.
V. Limandan 150 mil mesafeli bir yolculukta taşınırsa, istifleme kategorisi C hükümleri uygulanır.

A. I, II ve IV B. I, IV ve V C. II, III ve IV D. II ve IV E. II, IV ve V


31. Esnek dökme konteynerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Esnek dökme konteynerler için, tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi, esnek dökme konteynerinin üretilmesinden itibaren beş yıldır.
II. Esnek dökme konteynerler, yük taşıma birimlerinde taşınabilir.
III. Sınıf 4.3 kapsamındaki dökme yükler, esnek dökme yük konteynerlerinde taşınamaz.
IV. Esnek dökme yük konteyneri, astar, takılan elleçleme cihazı ve servis donanımını içerir.
V. Esnek dökme konteynerlerin doğrultma testinde, kapasitesinin % 90’ı kadar doldurulmalıdır.

A. I, II ve V B. II, III ve IV C. III ve IV D. III ve V E. III, IV ve V


32. Karayolu tankerlerine ilişkin aşağıdaki hükümlerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Karayolu tankerinin tankı, normal doldurma ve boşaltma faaliyetleri sırasında araca bağlı olmasına gerek yoktur.
II. IMO tip 4, 6 ve 8 tanklar, uzun uluslararası seyirler için de kullanılabilirler.
III. IMO tip 4 tanklar, gemilerde taşınırken şasiye bağlı olacaktır.
IV. Karayolu tankerinin aracı, Birleşmiş Milletlerin karayolu taşıma hükümlerine göre test edilecektir.
V. IMO tip 5 tank, sınıf 2 soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için kullanılan, karayolu tankeri anlamına gelir.

A. Sadece I B. I ve III C. II, III ve V D. II, IV ve V E. Yalnız III


33. 4 ton UN 1182 maddesi ile 11 ton PG II UN 2787 maddesi ambalajlı olarak aynı konteynerde taşındığında, bu konteyner üzerindeki plakartlama ve işaretleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Sınıf 3, 6.1 ve 8 plakartları da konteynere takılır.
II. Sadece, Sınıf 3, 6.1 ve deniz kirletici işareti plakartları konteynere takılmalıdır.
III. Kenar boyutları 100 mm x 100 mm olan deniz kirletici işareti plakartı konteynere takılmalıdır.
IV. UN 1182’ye ait uygun UN numarasının konteynere takılmasına gerek yoktur.
V. Bu konteynerin 4 tarafına ilgili plakartlar takılmalıdır.

A. I, III ve IV B. I, IV ve V C. II ve III D. II, IV ve V E. III, IV ve V


34. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. SG 14 ayırım koduna sahip bir madde, UN 0044 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir.
II. SG35 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3472 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir.
III. SG 49 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3449 maddesinden “uzağında” olarak istiflenmelidir.
IV. SG 59 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3214 maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir.
V. SG 61 ayırım koduna sahip bir madde, UN 3170 maddesinden “uzağında” olarak istiflenmelidir.

A. I, II ve IV B. I, IV ve V C. II, III ve IV D. II ve IV E. II, IV ve V


35. Aşağıdaki maddelerin denizyoluyla taşınmasında, en az kaç adet konteyner kullanılmalıdır?
- 20 adet 60 lt’lik çelik varilde UN 1182 maddesi.
- Sınırlı miktar paketlenmiş UN 1358 maddesi.
- 10 adet basınçlı varilde UN 1072 maddesi.
- 5 varil UN 1238 maddesi.

A. 1 konteyner
B. 2 konteyner
C. 3 konteyner
D. 4 konteyner
E. 5 konteyner


36. Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının 2 saatlik bir temas süresi ve 5 günlük bir gözlem periyodunun ardından yok olmasına sebep olan ve oral LD50 değeri 7 mg/kg olan inorganik bir sıvı maddenin içinde bulunduğu bir tank konteyner için aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. Bu konteyner ile UN 2619 maddesi yüklü konteyner “ayrılmış” istiflenmelidir.
II. Bu konteyner, gemide havalandırma tertibatına 2,4 metre mesafe de istiflenemez.
III. Bu konteyner, 30 yolcu taşıyan 95 metrelik yolcu gemisinde güverte altında istiflenemez.
IV. Bu konteynerin, taşıma belgesinde, uygun sevkiyat adı, teknik adı ile birlikte verilecektir.
V. Bu tank konteynerde, alt kapak bulunur.

A. I , II ve IV B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III ve V


37. Organametallic Substance, Solid, Self-Heating PG II için maddesinin tank konteynerde taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. 45 yolcu taşınan 110 m uzunluğundaki yolcu gemisinde yalnızca güvertede istiflenebilir.
II. Elleçleme sırasında mümkün olduğu kadar kuru tutulmalıdır.
III. UN 3357 maddesi yüklü kapalı konteyner ile ile birlikte ro-ro gemisinde güverte üstünde istiflenirken baştan-kıça ayırım mesafesi 3 m olmalıdır.
IV. Bu madde, Sınıf 4.2 veya diğer sınıfların özelliklerini taşımıyorsa sadece deniz kirletici ve dokümantasyon hükümlerine tabi olur.
V. Bu maddenin taşındığı 170 cm çaplı tank gövdesine sahip tank konteynerin asgari gövde kalınlığı 5 mm’den az olmaz.

A. I, II ve IV B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II ve III ve V E. III, IV ve V


38. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. UN 2346 içeren konteyner, konteyner gemisinin güvertesinde taşınırken potansiyel alev kaynağından en az 2.4 m uzağa istiflenmelidir.
II. UN 1670 maddesi, 22 yolcunun bulunduğu yolcu gemisinde güverte altına yüklenebilir.
III. Bölüm 1.4 haricindeki Sınıf 1 maddeler yaşam alanlarından yatay olarak en az 12 m’lik mesafede istif edileceklerdir.
IV. 800 gr’lik iç paketlerde toplam kütlesi 25 kg olan 40 dış ambalaj içerisinde bulunan UN 3089 PG II maddesi, 34 yolcu bulunan yolcu gemisinde, yalnızca güverte üstünde taşınabilir.
V. UN 2740 maddesi portatif tank ile gemiye yüklenebilmesi için gemide bağımsız solunum cihazı bulunmalıdır.

A. I, II ve III B. I, IV ve V C. II, III ve IV D. II ve IV E. III ve V


39. Ro-ro gemilerindeki ayırım kuralları ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. 2 açık yük taşıma biriminin ayırım kuralı ”ayrılmış” ise bu 2 birim güverte altında alabandadan alabandaya en az 6 m mesafede ayrılmalıdır.
II. Güvertede taşınan takriben 23 °C’den düşük parlama noktasına sahip alevlenebilir katılara sahip yük taşıma birimi, potansiyel alev kaynaklarından en az 3 m uzağa istiflenecektir.
III. Bir ro-ro yük alanında ayni şasi üzerinde birden fazla konteyner yüklendiğinde, Bölüm 7.4’teki ayırma, konteynerler arasında geçerlidir.
IV. Ro-ro yük alanlarında tehlikeli malların taşınması ile ilgili dikey ayırma kuralı bulunmamaktadır.
V. Yalnızca güverte üzerinde taşınması gereken tehlikeli mallar, İdare tarafından yetki verilmesi halinde kapalı ro-ro yük alanlarında taşınabilir.

A. Sadece I ve II B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II, III ve V E. Sadece II ve V


40. Aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. CSC Sözleşmesi, açık denizde elleçlenen açık deniz konteynerlerine de uygulanır.
II. Açık deniz konteynerlerinin emniyet onay plakası üzerinde “OFFSHORE CONTAINER” ibaresi ile işaretlenir.
III. Tehlikeli malların limana teslim edilmesi görevini ifa edenler, “konteyner/araç paketleme sertifikasını” düzenlemek zorundadırlar.
IV. Normalde sıcaklık kontrollü olmayan bir madde, sıcaklığın 55 oC’yi aşabildiği koşullar altında taşınırsa sıcaklık kontrolü gerekebilir.
V. Gemilerde taşınan ve otomatik olarak soğutulan aracın soğutma cihazı, aracın motorundan bağımsız olarak çalışmasını sağlayacak bağımsız bir çalışma kapasitesine sahip olmasına gerek yoktur.

A. I, II ve IV B. I, II ve V C. II, III ve V D. II ve IV E. III, IV ve V
 

Ekli dosyalar

Üst