Soru Bankası 29 Nisan 2018 Tmgd (rid+imdg Kod) Sınav Soruları Ve Cevapları

Konu Özeti

Administrator
Yönetici
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI
(29 NİSAN 2018)
TMGD
(RID+IMDG Kod)
(A)​

1. İYOT PENTAFLORÜR maddesinin taşındığı basınçlı kaplarla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Basınçlı kabın doldurma oranı azami 0.92’dir.
II. Basınçlı kabın tahliye cihazı ile donatılması zorunludur.
III. Basınç testi, sadece basınçlı kabın iç kısmının muayenesini içermelidir.
IV. Basınçlı kabın tasarım basıncı en az 2,1 MPa’dir.
V. Basınçlı kabın cidar kalınlığı 4 mm olabilir.

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. I, IV ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V


2. Test için numune gönderimi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. Ateşleme patlayıcıları hariç ticari numune olarak taşınan Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcı madde örnekleri UN 0190 kaydı altında gönderilebilir.
II. Geçici olarak Sınıf 3’e atanan, uygun sevkiyat adı verilen ve UN numarası atanan bir malzemenin numune gönderiminde uygun sevkiyat adına “NUMUNE” kelimesi eklenir.
III. Geçici olarak Sınıf 6.1’e atanan zehirli madde numuneleri paket başına 2,5 kg olarak hiçbir şekilde kombine ambalajlarda taşınamaz.
IV. Test sonuçlarının tümünün elde olmadığı ve ek testler veya incelemeler için taşınması gereken ve C tipindeki uygun kayıtlardan birine atanan organik peroksit numuneleri, paketleme yöntemi OP2’ye göre ambalajlanmış ve her taşıma ünitesi için miktar 10 kg ile sınırlıdır.
V. Geçici bir sınıfa atanan, uygun sevkiyat adı verilen ve UN numarası atanan bir numunenin taşınmasında B.B.B. kaydı kullanıldığında, uygun sevkiyat adına 274 özel hükmünde öngörülen teknik isim eklenmelidir.

A. I, II ve V B. I, III ve IV C. II ve III D. II, III ve V E. III ve V


3. Aşağıdaki emniyet planı ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde taşınan piroforik maddeler için emniyet planı mutlaka hazırlanmalıdır.
II. Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli maddeleri gönderenin de, emniyet planı hazırlamak ve yürürlüğe koyma sorumluluğu vardır.
III. Dört adet 11HA1 tipi IBC içinde 2.500 kg Baryum Siyanür gönderen bir işletmenin emniyet planı hazırlaması zorunludur.
IV. Tank ile 4.000 litre TEREBENTİN maddesi taşındığında emniyet planı hazırlanması zorunludur.
V. Yetkili kurum tarafından taşınmasına izin verilen 100 kg UN 3344 maddesi ambalajlı olarak bir vagonda taşındığında emniyet planı hazırlanmasına gerek yoktur.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, IV ve V D. II, III ve V E. III, IV ve V


4. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. RID’de aksi bir özel hüküm bulunmadıkça, Sınıf 1’de yer alan maddelerin taşınmasında kullanılan tüm ambalajlar PG II ambalajlama hükümlerine uygunluk gösterecektir.
II. Taşınan bulaşıcı maddenin bilinmemesi fakat kategori A’ya dahil edilme ve UN 2814 veya UN 2900’a tahsis edilme kriterlerini karşıladığına dair şüphe duyulması halinde, taşıma belgesinde uygun sevkiyat adının ardından “şüpheli Kategori A bulaşıcı madde” ibaresi parentez içerisinde yer almalıdır.
III. UN 3291 atanan tıbbi veya klinik atıklar, sadece PG I olan ambalajlarda taşınabilir.
IV. Hidrazin sulu çözeltisi, kütlece % 37’den fazla hidrazin içermesi halinde Sınıf 8 maddesi olarak kabul edillir.
V. Soğutma ve iklimlendirme amacıyla kullanılan (fumigasyon hariç) maddeleri içeren vagonlar ve konteynerler RID hükümlerine tabi değildir.

A. I, II ve III B. I, III ve V C. III, IV ve V D. III ve V E. IV ve V


5. Aşağıdaki durumların hangilerinde RID'e göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesi gerekmektedir?
I. AMİL ASETATLAR maddesinin 333 litre kaybı halinde.
II. İZOPROPİLAMİN maddesinin 50 litre kaybı halinde.
III. UN 1146 maddesinden 750 litre ürün kaybı nedeni ile kamu yolunun 2 saat süreyle kapatıldığı vakalarda.
IV. UN 1710 maddesinden 1000 litre ürün kaybında.
V. UN 1475 maddesinin taşınması sırasında meydana gelen kazada 300 litre ürün kaybı olan ve ürün kaybına bağlı olmaksızın taşıma aracında 60.000 € hasar oluştuğu olayda.

A. I, II ve III B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V


6. Aşağıda belirtilen maddelerin hangisinin tank ile taşınmasında, 15 °C referans sıcaklığında, tankın kapasitesinin en fazla %95’i kadar doldurulabilir?
A. METANSÜLFONİL KLORÜR
B. ALİL ALKOL
C. POTASYUM
D. METAKRİLONİTRİL, STABİLİZE
E. PERKLORİK ASİT %50’den fazla, %72’den az asit içeren


7. Tehlikeli maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. AMONYUM NİTRAT, SIVI, sıcak konsantre çözelti, %80’den fazla ancak %93’ten az konsantrasyonda, maddenin % 10’luk bir sulu çözeltide pH değeri 4 olması halinde taşınmasına müsaade edilir.
II. ALKİLSÜLFONİK ASİTLER, SIVI % 5’ten fazla serbest sülfürik asit içeren maddenin taşındığı portatif tankın basınç tahliye cihazları, yabancı madde girişini, sıvı sızıntısını ve herhangi bir tehlikeli aşırı basınç oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanacaktır.
III. % 40’tan fazla sıvı nitrik esterleri içeren PATLAYICI, TAHRİPLİ TİP A maddesinin sızıntı testi, 15 oC ila 25 oC sıcaklığında yapılır.
IV. % 30 oranında su içeren ZİRKONYUM TOZU, ISLATILMIŞ maddesi torbalarda taşınamaz.
V. UN 3243 maddesi sadece kapalı bir vagonda taşınabilir.

A. I, II ve III B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V


8. Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek alevlenir gaz açığa çıkarma hızı bir kilogramı için dakikada 20 litre olan ve PG I’in kriterlerini karşılamayan sıvı maddenin dermal zehirlilik LD50 (mg/kg) değeri 30 mg/kg'dır. Bu madde için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin sınıflandırma kodu TW1'dir.
II. Bu madde sınırlı miktar kapsamında taşınamaz.
III. Bu madde L21DH tankı ile taşınabilir.
IV. Bu madde T20 portatif tankı ile taşınabilir.
V. Bu madde istisnai miktar kapsamında taşınabilir.

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. I, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V


9. Aşağıdaki doldurma oranı/derecelerinden hangileri doğrudur?
I. 10.000 litrelik bir portatif tankta UN 1079 maddesinin taşımasında tank azami 11.300 kilograma kadar doldurulabilir.
II. UN 2601 maddesinin MEGC’lerde taşımasında litre başına izin verilen azami içerik kütlesi 0.63 kg’dır.
III. 10.000 litrelik bir RID tankında UN 1994 maddesinin taşımasında tank azami 8.000 kilograma kadar doldurulabilir.
IV. 1000 litrelik bir IBC’de ilk kaynama noktası 250 oC olan bir sıvı, 15 oC doldurma sıcaklığında azami 940 kilogram doldurulabilir.
V. UN 1067 maddesi silindir ile taşındığında doldurma oranı 1.30’dur.

A. I, II ve III B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II ve V E. III, IV ve V


10. Tekrar doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kapların kalıcı olarak işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Üretim sırasında münferit basınçlı kabı muayene etmiş olan kurumu onaylayan ülkeyi tanımlayan karakter işareti ile işaretlenmedir.
II. 5 lt su kapasitesine sahip basınçlı kaplar için kabın garanti edilen asgari cidar kalınlığını gösteren “MM” işaretine gerek yoktur.
III. Sınırlı bir tasarım ömrü olan kompozit silindirler ve tüpler için tasarım ömrü “FINAL” (“SON”) harfleri ile gösterilir ve ardından yıl (dört basamaklı) ve bunun ardından bir taksim işaretiyle (“/”) ayrılacak şekilde ay (iki basamaklı) gelir.
IV. Kapalı kroyojenik kaplarda silindir dişinin tanımı ile ilgili olan işarete gerek yoktur.
V. İşaretlemede, sertikasyon işaretleri en üst grupta yer almalıdır.

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V


11. Plastik ambalajların özümleme(asimilasyon) yoluyla kimyasal uyumluluğunun doğrulanması amacıyla aşağıda belirtilen maddeler ve karşılığı olan standart sıvı kombinasyonlarından hangileri doğrudur?
I. UN 1940 Tiyoglikolik asit – Asetik asit
II. UN 1736 Benzoil klorür – Asetik asit
III. UN 1214 İzobütülamin – Asetik asit
IV. UN 1987 Siklohekzanol – Asetik asit
V. UN 3065 Alkollü içecekler – Asetik asit

A. I, II ve V B. I, III ve IV C. I, IV ve V D. II, III ve V E. II, IV ve V


12. RID 5.3.2.1’e uygun bir işaretin gerekli kılınması halinde hazırlanan taşıma belgesinde aşağıdaki bilgilerden hangileri doğru olarak düzenlenmiştir?
I. 338, UN 2493 HEKZAMETİLENİMİN, 3(8), PG II.
II. 338, UN 2359 DİALİLAMİN, 3(6.1), PG II.
III. 33, UN 1993 ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B.(KSİLEN ve BENZEN içeren), 3, PG II.
IV. 80, UN 2079 DİETİLENTRİAMİN, 8, PG II
V. 86, UN 3495 İYOT, 8, PG III.

A. I, II ve IV B. I ve IV C. I, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V


13. RID'e göre 8 litre olarak ambalajlanmış aşağıdaki ürünlerin hangisi/hangileri ekspres koli olarak gönderilemez?
I. UN 1554
II. UN 1490
III. UN 1992, PG II
IV. UN 2528
V. UN 3174

A. Yalnız I B. I, II ve IV C. I ve III D. I ve IV E. II ve IV


14. Türkiye’den Avusturya’ya demiryoluyla 1 palet PG III UN 2623 maddesi gönderilmesi planlanmaktadır. Palette her birinde 12 adet 400 gramlık iç ambalajlar barındıran brüt 10 Kg gelen kutulardan toplam 100 adet bulunmaktadır ve palet siyah plastik malzeme ile streçlenmiştir. Bu gönderi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Her bir paketin üzerinde Sınıf 4.1 etiketi ve UN 2623 işareti olmalıdır.
B. Paletin, “ OVERPACK“ (ÜST AMBALAJ) işareti ile işaretlenmesi yeterlidir.
C. UN 0499 malzemesi ile aynı vagona yüklenemez.
D. Bu palet ekspres koli olarak gönderilebilir.
E. UN 2646 ile aynı vagona yüklenebilir.


15. Aşağıdakilerden hangileri bindirmeli taşıma işleminde doğrudur?
I. Ambalaj taşıyan bir römorkun, çekici biriminden ayrılması durumunda römorkun ön tarafına da turuncu renkli plakalar eklenmeli veya römorkun her iki tarafına da ilgili levhalar yerleştirilmelidir.
II. 3000 litre kapasiteye sahip tank konteyner taşıyan örtülü vagona, tank konteynere iliştirilen turuncu renkli plakaların, vagonun dışından açıkça görülmemesi halinde aynı plakaların vagonun her iki yanına takılması zorunludur.
III. Karayolu taşıtlarının Bölüm 5.3 veya ADR 3.4 uyarınca etiket, işaret veya turuncu plakalara sahip olması halinde, bunları taşıyan vagonlara levha, işaret ve turuncu plaka takılmasına gerek yoktur.
IV. Tank içerisinde UN 1112 maddesinin taşındığı bir tehlikeli madde taşıması işleminin taşıma belgesinin doldurulmasında UN numarasından önce 33 rakamı gelmelidir.
V. Bindirmeli taşımalarda, taşıma belgesinde “BÖLÜM 1.1.4.4’e UYGUN TAŞIMA” bilgisi yer almalıdır.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, III ve V D. II, III ve V E. II, IV ve V


16. Göreve özgü eğitim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Taşımacı tarafından istihdam edilen tüm personel demiryolu taşımasına özgü olan konularda temel eğitim, özel eğitim ve güvenlik eğitimi şeklinde göreve özgü eğitim almalıdır.
II. Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma türleriyle ilgili zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.
III. Personel göreve özgü eğitim kapsamında 2 kategoride özel eğitim almalıdır.
IV. Tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkında eğitim temel eğitimin konusudur.
V. Demiryolu altyapı yöneticisi/işletmecisi personelinin tehlike etiketleri ve turuncu plakalar hakkında eğitim alması zorunlu değildir.

A. I, II ve III B. I, III ve V C. I, IV ve V D. II, III ve V E. II, IV ve V


17. UN 0482 maddesi taşıyan bir vagon ile aynı trende aşağıdaki tehlikeli maddelerin hangilerinin bulunduğu vagon arasında RID’de yer alan koruyucu mesafenin bulunması zorunludur?
I. UN 1073
II. UN 1569
III. UN 2921
IV. UN 0102
V. UN 1076

A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V


18. UN 1053 maddesinin bir konteyner içinde ambalajlı olarak taşınmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangileri yanlıştır?
I. Bu maddeye ait express koliler 50 kg’dan fazla olmamalıdır.
II. Silindirler konteynere sadece dik olarak yerleştirilebilir.
III. Ambalajların atılmasında veya darbeye maruz kalmasında bir sakınca yoktur.
IV. Ambalajlar diğer kapalı vagonlarda veya konteynerlerde taşınıyorsa, vagonların veya konteynerlerin kargo kapıları, en az 20 mm yükseklikteki şu ibareyle işaretlenecektir: "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ")
V. Gevşek manevra etiketi konteynerin her iki yanına takılmalıdır.

A. I, II, III ve V B.I, II, IV, V C. I, II , III ve IV D. I, III, IV ve V E. Hepsi


19. UN 1750 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Söz konusu maddenin vagon veya konteyner içine sızması veya dökülmesi durumunda, bu vagon veya konteyner tamamen temizlenene, gerekliyse dezenfekte edilene veya kontaminasyonu giderilene kadar yeniden kullanılamaz.
II. Bir ekspres koli ambalajında bu maddeden en fazla 2 litre bulunabilir.
III. Söz konusu madde L10BN tank koduna sahip tank ile taşınamaz.
IV. Söz konusu maddeyi taşıyan tanklar gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin taşınması için kullanılamaz.
V. Söz konusu tehlikeli madde ambalajlı olarak taşındığında UN 0344 maddesi ile beraber aynı vagonda birlikte taşınabilir.

A. I, II ve IV B. I, III ve IV C. I, III ve V D. II, III ve IV E. III, IV ve V


20. UN 1058 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. İçinde bu maddenin bulunduğu 40 kg ağırlığında bir ambalaj ekspres koli olarak taşınabilir.
II. Bu madde sadece PxCH tank koduna sahip tank ile taşınabilir.
III. Bu madde tank konteyner ile taşındığında, kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan bir şerit ile işaretlenir.
IV. Bu madde ambalajlı olarak taşındığında PERÇİNLER, PATLAYICI maddesi ile beraber aynı vagonda birlikte taşınabilir.
V. Bu maddenin taşındığı ambalajın test periyodu en fazla 5 yıldır.

A. I, II ve IV B. I, III ve IV C. I, III ve V D. II, III ve V E. III, IV ve V


21. Parlama noktası 20 °C olan yakıt içeren UN 3528 nesnesinin taşınması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. Bu kayıt kapsamındaki, motor veya makine, yeterli koruma sağlayacak şekilde imal edilmiş ve tasarlanmışsa, dış ambalaj gerekmez.
II. Bu kayıt kapsamındaki motor, 60 lt’den fazla bir yakıt içeriyorsa ve 450 lt’den az bir kapasiteye sahipse, başka hiçbir şart aranmaksızın paketlerin etiketlenme hükümlerinden muaf tutulur.
III. Bu motoru taşıyan konteyner, 50 yolcu taşıyan yolcu gemilerinde güverte altına istiflenebilir.
IV. Bu nesneyi taşıyan yük taşıma birimi, ro-ro gemilerinde potansiyel alev kaynaklarından en az 3 m uzağa istiflenecektir.
V. Bu nesne, UN 3525 maddesi ile aynı konteynere yüklenebilir.

A. I, II ve IV B. I, III ve IV C. I ve IV D. III, IV ve V E. IV ve V


22. UN 1045 maddesi ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Bu gaz, sınıfının diğer alt bölümlerine ait gazlara göre önceliklidir.
II. Bu madde, MEGC’lerde taşınır.
III. Bu maddenin taşındığı silindirin test periyodu 5 yıldır.
IV. Bu maddenin taşınması için alüminyum alaşımlı silindir demetleri kullanılabilir.
V. Bu maddeyi taşıyan yük taşıma birimi, yaşam alanlarından uzak olacak şekilde gemide istiflenmelidir.

A. I, II ve IV B. II ve IV C. II, IV ve V D. III ve IV E. IV ve V


23. Bir portatif tankta, sıcaklığı 40 °C olan UN 3531 maddesinin taşınması ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. Bu portatif tank, UN 3484 maddesi yüklü konteynerin “uzağında” istiflenmelidir.
II. Bu ürünün taşıma belgesinde, uygun sevkiyat adı teknik adı ile birlikte verilecektir.
III. Bu madde, T8 tank talimatına sahip portatif tankla taşınabilir.
IV. Bu maddenin taşındığı T11 tank talimatına sahip portatif tankın, asgari test basıncı 4 bardır.
V. Bu taşıma, sıcaklık kontrolüne tabidir.

A. I, II ve IV B. I, III ve IV C. II, III, V D. III, IV ve V E. IV ve V


24. Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken aşağıda verilen ambalajlardan hangisi kullanılmaz?
A. 1D
B. 4H2
C. 6HB1
D. 11B
E. 11HZ1


25. 2500 litre kapasiteli portatif tank konteynerde taşınan UN 2359 maddesinin Derince Limanından Trabzon Limanına konteyner gemisi ile taşınması ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. Bu portatif tank üzerinde UN numarasının gösterilmesine gerek yoktur.
II. Bu tanka uygun sevkiyat adı, 12 mm yükseklikteki karakter ile yazılabilir.
III. Bu portatif tank her yan kenarda bir adet ve her uç kenar üzerinde bir adet olmak üzere plakartlandırılabilir.
IV. Bu taşıma için, dolduran konteyner/araç paketleme sertifikası sunmalıdır.
V. UN 1349 maddesi yüklü konteyner ile bu portatif tank gemide, ayırım olmaksızın birlikte istiflenebilir.

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. II, III ve V E. III, IV ve V


26. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Sınıf 1 A uyumluluk grubu, sadece bir tehlike bölümü ile birleşebilir. II. Fümigantlar, yük taşıma biriminin içeriğine gemiye yüklendikten sonra uygulanmayacaktır.
III. İstisnai miktarlarda paketlenmiş tehlikeli maddelere istifleme kategorisi E’ye atanır.
IV. Tehlikeli maddenin uygun sevkiyat adı ve buna denk gelen başında “UN” harfleri olan UN numarası, IBC üzerinde çift taraflı gösterilecektir.
V. Tip A olarak sınıflandırılmış organik peroksitleri içeren paketlere sınıf 5.2 etiketi (model No 5.2) konacaktır.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. II. III ve IV D. II. IV ve V E. III, IV ve V


27. Aşağıdaki hükümlerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Bir taşıyıcı, kendisine gerekli olan konteyner/araç paketleme sertifikası herhangi bir şekilde sunulmasa da tehlikeli maddeyi taşımayı kabul eder.
II. UN 2912 ve UN 2910 maddelerini içeren bütünleşik pakette, bu maddeleri temsil eden işaretler ve etiketler görünür olduğunda “OVERPACK” ibaresi işaretlenmesine gerek yoktur.
III. Radyoaktif malzemelerin taşınmasında kullanılan boş yük konteynerleri, hiçbir şartla diğer maddelerin depolanmasında veya taşınmasında kullanılmamalıdır.
IV. Kurtarma ambalajı olarak kullanılan 450 litre kapasiteden fazla büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı da en az 12 mm büyüklüğünde “RECOVERY” kelimesi ile işaretlenmelidir.
V. Yön düzeni oklarının çevresindeki dikdörtgen sınırların gösterimi tercihe bağlıdır.

A. I, II ve V B. I, III ve V C. III ve IV D. IV ve V E. Yalnız V


28. IMGD Kod hükümlerinden muaf olmayan BATTERY-POWERED VEHICLE nesnelerinin, Sınıf 9 altında sınıflandırılmaları için sahip olması gereken özelliklerden hangileri aşağıda doğru verilmiştir?
I. Araçlar; batarya, motor, yakıt pili, basınçlı gaz tüpü veya akümülatör ya da uygun olduğunda yakıt tank(lar)ından herhangi bir sızıntı belirtisi göstermeyecektir.
II. Alevlenebilir gazla çalışan araçlar için yakıt tank(lar)ının yakıt kapama vanası sıkıca kapatılacaktır.
III. Yakıt tankları en fazla dörtte bir oranında dolu olacak ve bu miktar hiçbir zaman 450 lt.’yi geçmeyecektir.
IV. Kısa devreye karşı korunan ve yalnızca ıslak ya da kuru elektrik depolama pilleri ya da sodyum piliyle çalışan araçlar olacaktır.
V. Alevlenebilir sıvıyla çalışan araçlar için alevlenebilir sıvı içeren yakıt tank(lar)ı dörtte bir orandan fazla dolu olmayacaktır ve her durumda aksi yetkili makamca onaylanmadıkça alevlenebilir sıvı 250 L'yi aşmayacaktır.

A. I ve III B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V


29. UN 3090 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Etiket sembolü olarak Model No: 9A kullanılır.
II. Etiket sembolü olarak Model No: 9 kullanılmaz.
III. Bu maddenin konulduğu ambalaj, PG II için öngörülen performans seviyesini sağlamalıdır.
IV. Bu maddeyi taşıyan yük taşıma birimi, sadece güverte üstünde istiflenebilir.
V. Limandan 150 mil mesafeli bir yolculukta taşınırsa, istifleme kategorisi C hükümleri uygulanır.

A. Yalnız I B. I ve III C. I, II ve III D. II, III ve IV E. II, IV ve V


30. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Ro-ro gemilerindeki ayırım gereklilikleri ile ilgili resimler MSC.1/Circ.1440’ta verilmektedir.
II. Ayni şasi üzerinde birden fazla konteyner yüklendiğinde, Bölüm 7.2’teki genel ayırma, konteynerler arasında geçerlidir.
III. Yalnızca güverte üzerinde taşınması gereken tehlikeli mallar, açık ro-ro yük alanlarında taşınacaktır.
IV. Ro-ro gemisinde güvertede taşınan takriben 23 °C’den düşük parlama noktasına sahip alevlenebilir gazlara sahip yük taşıma birimi, potansiyel alev kaynaklarından en az 3 m uzağa istiflenecektir.
V. Dikey ayırma gereklilikleri sağlanmadan, ro-ro yük alanlarında tehlikeli mallar taşınmayacaktır.

A. I ve III B. II, III ve V C. II, IV ve V D. III ve IV E. III, IV ve V


31. UN 3480 nesnesinin taşınması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Bu kayıt altındaki bataryaların, teçhizata kurulu veya teçhizatla birlikte paketlendiği durumlar haricinde paketler toplam 30 kg brüt kütleyi aşmaması durumu tek başına IMDG Kod hükümlerine tabi olmaması için yeterlidir.
II. Bu nesnenin taşıma belgesinde “Özel hüküm 310’a uygun taşıma” ibaresi bulunmalıdır.
III. 31 Aralık 2011’den sonra üretilen bataryalar, dış muhafazada Watt-saat oranı ile işaretlenecektir.
IV. Bertaraf ya da geri dönüşüm için taşınan bataryalar, paketleme talimatı P909 uyarınca paketlenemez.
V. Sınıf 9 etiketi olarak Model No:9 kullanılamaz.

A. I, II ve IV B. I, IV ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V


32. Aşağıdaki istifleme uygulamalarından hangisi/hangileri doğrudur?
I. UN 1977 maddesi bulunan yük taşıma birimi, 150 metre boyunda 45 yolcu taşıyan yük gemisinde taşınamaz.
II. UN 2296 maddesini bulunduran yük taşıma biriminin, 100 yolcu taşıyan bir gemide taşınması halinde, havaya maruz kalan güvertelerin korumalı bölümlerinde iç kısımlarında istiflenmesi tercih edilmemelidir.
III. UN 1942 maddesi yüklü konteyner ile UN 1944 maddesi yüklü konteyner birbirinden “uzak tutulmalıdır”.
IV. UN 1967 maddesi taşıyan temizlenmemiş boş basınçlı kaplar sadece güvertede istif edilmelidir.
V. 100 yolcunun taşındığı bir yolcu gemisinde, 5 kg’lık iç ambalajlarda ve toplam brüt kütlesi 25 kg olan dış pakette bulunan UN 1942 maddesi güverte altında istiflenebilir.

A. I, IV ve V B. II ve IV C. III, IV ve V D. IV ve V E. Yalnız V


33. Aşağıdaki hükümlerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Sıvı tehlikeli mallar, mümkün olan koşullarda kuru tehlikeli malların üstüne yüklenmemelidir.
II. Makineye entegre tehlikeli malların, yük taşıma biriminin dışından sızmaması yada dökülmemesi kaydıyla, büyük boy makine yük taşıma biriminin dışından sarkamaz ancak çıkıntı yapabilir.
III. Tehlikeli malların sevkiyatı, yalnızca bir yük taşıma biriminin yükünün bir parçası olduğunda mümkün olduğunda, acil bir durumda konteynerin kapağını açan kişiye zarar vermesinin önlenmesi için kapılara en uzakta olacak şekilde paketlenmelidir.
IV. Bir yük taşıma birimi paketlenmeden önce ilgisiz plakartlar maskelenmeyecektir.
V. Sınıf 1 maddeler için gemi ambarları kapalı yük taşıma birimi olarak kabul edilir.

A. Yalnız I B. I, III ve IV C. I, II ve V D. II, III ve IV E. I ve IV


34. Nem içeriği kütlece % 5’ten fazla % 12’den az olan FISH MEAL, UNSTABILIZED maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Bu madde gevşek ambalajlarda paketlendiğinde, genel yük gemisi ambarlarındaki sıcaklık okumaları, yolculuk sırasında günde 2 kez alınıp kaydedilecektir.
II. Bu madde gevşek ambalajlarda paketlendiğinde, genel yük gemisi ambarı, karbondioksit çıkaran tesisatlar ile donatılmalıdır.
III. Bu madde konteyner içinde paketlendiğinde, genel yük gemisi ambarındaki sıcaklıklar akşam geç saatte günde bir kez alınıp kaydedilecektir.
IV. Bu madde konteyner içinde paketlendiğinde, genel yük gemisi ambar sıcaklığı ortam sıcaklığının üstünde aşırı yüksekse ve artmaya devam ederse acil bir duruma yönelik karbondioksit çıkaran tesisatlar bulundurulacaktır.
V. Yükleme anındaki sıcaklık; ortam sıcaklığının 5 0C üzerindeyse bu madde taşınmamalıdır.

A. I ve II B. II, IV ve V C. II ve V D. III, IV ve V E. IV ve V


35. Aşağıdaki genel yük gemilerinde taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili hükümlerden hangileri doğrudur?
I. Kısa uluslararası seferlerde, UN 2071 maddesi 5H3 ambalaj koduna sahip torbalarda taşındığında, ahşap tahtalar kullanılarak makine dairesi bölme perdesi ile yük arasında bir hava boşluğu oluşturularak istiflenir.
II. Karışık istiflenmesine izin verilmeyen farklı uyumluluk gruplarındaki Sınıf 1 maddeler güverte üzerinde taşındıklarında 3 m’den daha az olmayacak şekilde istiflenecektir.
III. SEED CAKE, % 20’den fazla yağ ve nem içeren mekanik olarak çıkarılmış tohumlarının taşınması için, yolculuk 5 günden fazla sürmeyecek ise yük alanlarının içine karbondioksit çıkaran tesisatlar donatılmış gemi kullanılmasına gerek yoktur.
IV. BK3 dökme yük konteyneri için izin verilen azami istifleme yüksekliği asla üç boyu geçmeyecektir.
V. Tek ambarlı gemilerde, uyumluluk grubu B, Bölüm 1.4 kapsamındaki mallar, çelik bir bölmeyle ayrılmış olmaları kaydıyla uyumluluk grubu D maddeleri ile aynı ambarda istiflenebilir.

A. I, III ve IV B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V


36. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. UN 1295 maddesini taşıyan konteyner ile UN 2189 maddesini taşıyan konteyner “ayrılmış” olmalıdır.
II. UN 0106 maddesini taşıyan konteyner ile UN 0182 maddesini taşıyan konteyner birbirinden, “uzağında” ayrılacaktır.
III. Sınıf 1 maddeler potansiyel ateşleme kaynaklarından yatay olarak 3 m mesafede istiflenebilir.
IV. UN 2067 ile UN 0084 maddeleri birlikte istiflenebilir.
V. UN 2280 maddesi, gıda maddelerine 4 metre mesafede yüklenmesi halinde aynı yük taşıma biriminde taşınabilir.

A. I, II ve III B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V


37. UN 1950 nesnesinin taşınması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. Tüm aerosoller için sınırlı miktar değeri 1.000 mL’dir.
II. Bu nesneler için, 50C ambalaj kodlu büyük ambalajlar ancak 31 Aralık 2022 tarihine kadar kullanılacaktır.
III. Taşınmasına izin verilen atık aerosoller, 150 mil mesafeli yolculuklarda taşınamazlar.
IV. Atık aerosoller kapalı yük konteynerlerinde taşınmayacaktır.
V. 1 lt’den fazla kapasiteye sahip aerosolleri taşıyan yük taşıma birimleri, 50 yolcunun bulunduğu yolcu gemisinde güverte altında taşınamaz.

A. I ve III B. I ve V C. II ve V D. III ve IV E. IV ve V


38. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Özellikle 23 °C civarında parlama noktalarına sahip Sınıf 3 maddelerin, parlama noktalarının kapalı kap yöntemi ile tayin edilmesi tavsiye edilir.
II. Ro-ro gemilerinde güvertede taşınan takriben 23 °C'den düşük bir parlama noktasına sahip alevlenebilir gazlar veya alevlenebilir sıvılara sahip yük taşıma birimleri, potansiyel alev kaynaklarından en az 2.4 m uzağa istiflenecektir.
III. Konteyner gemisinde, güvertede taşınan takriben 23 °C'den düşük bir parlama noktasına sahip alevlenebilir gazlar veya alevlenebilir sıvılara sahip bir konteyner, potansiyel alev kaynağından en az 3 m uzağa istiflenecektir.
IV. 31H1 kodlu ambalaj ile paketlenmiş, takriben 23 °C'den düşük bir parlama noktasına sahip Sınıf 3 kapsamındaki maddeler, kapalı bir yük taşıma biriminde paketlenmedikçe genel yük gemilerinde yalnızca güverte üstüne istiflenecektir.
V. UN 2329 maddesinin, parlama noktası takriben 23 °C’dir.

A. I, II ve III B. II ve III C. II, III ve V D. II ve IV E. III ve IV


39. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?
I. Erime noktası 65 °C olan NAPHTHALENE, CRUDE, BK3 talimatına sahip dökme yük konteynerlerinde taşınır.
II. UN 1631 maddesi, 11C ambalaj koduna sahip ambalaj ile taşındığında, ambalajın dışarıya toz geçirmez olması yeterlidir.
III. PG III UN 1935 maddesinin taşınmasında portatif tank kullanıldığında, bu tank bağımsız solunum cihazı bulunan gemilerde taşınır.
IV. Kapalı yük ambarları olan bir konteyner gemisinde, UN 2418 maddesi ve UN 1786 maddesi yüklü 2 ayrı kapalı konteyner, güverte üstünde baştan kıça 2.4 m mesafede ayrılmalıdır.
V. UN 3107 maddesinin 3A1 kodlu ambalaj ile taşınırken en fazla 60 litreye kadar doldurulabilir.

A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, II ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V


40. Aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
I. Bir maddenin Sınıf 4.1 polimerleştirici madde sayılabilmesi için; portatif tank içinde SAPT değerinin 75 °C veya daha düşük olması yeterlidir.
II. UN 1066 maddesi taşınacak UN sertifikalı kompozit silindir, en az 15 yıl tasarım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmalıdır.
III. Sadece zehirli olmayan viskoz sıvıları taşıyan paketlerin üzerine tehlike etiketi yapıştırılmaz.
IV. CCC, IMO Yük ve Konteyner Taşıma Alt Komitesidir.
V. Tüplerin su kapasitesi 3000 lt’den azdır.

A. I, II ve IV B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III ve V
 

Ekli dosyalar

Üst